Upozornenie pre chovateľov !!!

02.12.2020 17:14
Upozorňujeme, že 15.10.2020 začala platiť Vyhláška ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR č. 283/2020. Celá vyhláška je zameraná hlavne na ochranu spoločenských zvierat, teda aj psov.
Znenie paragrafov 2, 3 a 4 sa vzťahuje aj na chovateľov psov, ktorí sú organizovaní v SKJ, SPZ a v našom klube. Text pripravovanej vyhlášky bol pripomienkovaný od klubu, SKJ, SÚCHNO a iných chovateľských organizácií. Niektoré naše pripomienky boli zohľadnené, ale iné, najmä administratívneho charakteru v texte zostali. Administratívne nároky na evidenciu sú zdôvodňované Smernicami, ktoré boli už dávnejšie prijaté v rámci EU.
Na všetkých chovateľov budú kladené vyššie nároky predovšetkým v oblasti administratívy a evidencie svojich psov.
Každý chovateľ predovšetkým musí nechať registrovať svoje chovateľské zariadenie na územne príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS). Na registráciu je potrebné vyplniť tlačivo, ktoré je v prílohe.
V chove budeme musieť viesť nezameniteľnú evidenciu. Nezameniteľným sa rozumie evidencia, v ktorej budú jednotlivé zápisy na seba súvisle nadväzovať. Podľa vyjadrení spoluautorov Vyhlášky evidenciu bude možné viesť elektronickou alebo písomnou (papierovou) formou. V prípade papierovej formy by mal stačiť aj obyčajný zošit, v ktorom sú vedené záznamy o jednotlivých psoch a úkonoch. Doporučujeme formu evidencie odkonzultovať s kompetentnými pracovníkmi RVPS.
Evidencia musí obsahovať:
a) poradové číslo záznamu,
b) dátum prijatia zvieraťa a spôsob jeho nadobudnutia,
c) dátum narodenia alebo vyliahnutia zvieraťa, ak sa zviera narodilo alebo vyliahlo v chovnom zariadení,
d) identifikáciu zvieraťa podľa § 1 ods. 3 písm. g),
e) vykonané preventívne úkony veterinárneho lekára,
f) dátum a dôvod usmrtenia zvieraťa,
g) dátum úhynu zvieraťa,
h) dátum a dôvod odsunu zvieraťa,
i) potvrdenie skutočností a úkonov uvedených v písmenách e) a f) podpisom a odtlačkom pečiatky veterinárneho lekára.
V § 4 sú uvedené osobitné požiadavky na ochranu psov a ich chovné zariadenia.
V Prílohe č. 4 sú uvedené minimálne požiadavky na voľnú plochu kotercov pre psov.